.....................................Special Notice ..................................සියළු කාර්යභාර තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත.

e-Counter පද්ධතියේ පවත්නා තාක්ෂණික දෝෂය නිරාකරණය කරමින් පවතී. 2024-06-24 දිනයේ වාර්තා ලබා ගැනීමට \ නොහැකි වීම නිසා දෛනික ගිණුම් සකස් නොකළ සියළු තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් e-Counter වාර්තා ගිණුමට නොගෙන ගිණුම් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන්න. e-Counter පද්ධතිය සක්‍රිය වූ පසු 2024-06-22 15:00:01 සිට වාර්තා පදනම් කරගනිමින් 2024-06-25 දින ගිණුම් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන්න. මේ හේතුවෙන් කාර්යාලවල මුදල් රඳවා ගැනීමක් සිදු නොකරන ලෙස දන්වන අතර විදුලි බිල්පත් බේරුම් කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන හෙයින් නොපමාව මේ පිළිබඳ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරන ලෙස ද දන්වමි.

2024/06/25 දින නිකුත් කළ මෙම නිල සේවා පණිවුඩයේ මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගෙන විගණන සහ විමර්ෂණ අවශ්‍යතා සඳහා ගිණුම්කරන දිනයේ දෛනික මුදල් ගිණුම සමඟ යාකර තබාගන්න.
නිවේදනය භාගත කිරීම සඳහා මෙම සබැඳිය Click කරන්න

තුසිත හුලංගමුව
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
Published on 2024-06-25 12.20pm


Annual Transfer 2024/2025 (Staff Details)

Click here to download in English Circular | Application

Click here to download in Sinhala Circular | Application

Click here to download in Tamil Circular | Application

රාජිත කේ. රණසිංහ
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
Published on 2024-05-16


සියළු තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත

e-Counter / m-Counter අක්‍රිය අවස්ථාවල දී හෝ විදුලි බලය නොමැති වීම අන්තර්ජාලය අක්‍රිය වී තිබීම වැනි අවස්ථාවල දී වාහන දඩ මුදල් භාරගැනීම

2024-03-11 දිනැතිව නිකුත් කර ඇති අංක 05/2024 තැපැල්පති චක්‍රලේඛයේ 08 වගන්තියේ "වැදගත්" යන උදෘතයෙන් දක්වා ඇති පරිදි ඉහත මෘදුකාංග අක්‍රිය අවස්ථාවක දී හෝ විදුලි බලය නොමැති වීම අන්තර්ජාලය අක්‍රිය වී තිබීම වැනි අවස්ථාවල දී තවදුරටත් පොදු 172 කුවිතාන්සි නිකුත් කරමින් වාහන දඩ මුදල් භාරගැනීම සිදු කරන ලෙස උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් ද ඇතුළු සියළු කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කරන්න.
එසේ කුවිතාන්සි නිකුත් කිරීම් පෙර පරිදි ම ලේඛනයක ඇතුළත් කර ගිණුම් ගත කිරීම සිදුකරන්න. නැවත මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

රාජිත කේ රණසිංහ
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
Published on 2024-03-13


සියළු තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත

අධිකාරී (සැපයුම්) කාර්යාලයට අයත් දුඹුරු පැහැති සහ සුදු පැහැති ගබඩා මලු මෙන්ම, අධිකාරී (සැපයුම්) කාර්යාලයේ පෝරම ගබඩාව වෙතින් ප ්‍රාදේශීය තැපැල් අධිකාරී කාර්යාල වෙත නිකුත් කරන තීන්ත බෝතල බහාලන වේවැල් කූඩ ලද විගස නැවත නොපමාව අධිකාරී (සැපයුම්) කාර්යාලයට ලැබීමට සලස්වන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

රාජිත කේ රණසිංහ
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
Published on 2024-03-07


සියළු තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ තොරතුරු පද්ධතියේ කඩිනම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදුකරන බැවින්, ජල බිල්පත් භාර නොගන්නා ලෙස ජල සම්පාදන මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇත. පද්ධති යාවත්කාලීන කටයුතු අවසන් වූ වහාම බිල්පත් භාරගැනීමට කටයුතු කලහැකි අතර ඒ බව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

තුසිත හුලංගමුව
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
Published on 2024-03-01 11.15am


සියළු තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ තොරතුරු පද්ධතියේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුවන බැවින්, ජල බිල්පත් භාරගැනීම 2024-03-01 දින පෙ.ව. 10.00 තෙක් අත්හිටුවන බව දන්වා ඇත. බිල්පත් ගෙවිමේ කටයුතු ඉන් පසුව ආරම්භ කල හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

තුසිත හුලංගමුව
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)
Published on 2024-03-01


සියලුම තැපැල් හා උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්

e-Counter මෘදුකාංගයේ තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් "පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 2023 (2024)" විභාග ගාස්තු භාර ගැනීම වෙනුවෙන් කුවිතාන්සි නිකුත් කිරීම සඳහා (POL 68) විභාග කුවිතාන්සිය භාවිතා කිරීමටත් මෘදුකාංගය යථාතත්වයට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ ගාස්තු පද්ධතිය වෙත ඇතුළත් කිරීමටත් කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමි. නිකුත් කරන ලද POL 68 පත්‍රිකා ලේඛණයක සටහන් කර එම දත්ත මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කළ දිනය දී ප්‍රේෂණය කර ඇති බවත්, මෙම POL 68 නිකුත් කිරීම "e-Counter පද්ධතිය අක්‍රිය වීම නිසා නිකුත් කර ඇති බවත්,. ගිණුම්වලට දෙවරක් ඇතුළත් කර නැති බවත්,." ඇතුළත් තැපැල් ස්ථානාධිපති සටහනක් යොදා විගණන කටයුතු සඳහා සුරක්ෂිතව තබන්න.
තව ද, පද්ධතිය යථාතත්තවයට පත්වීමෙන් පසු සියළු දත්ත ඇතුළත් කිරීම් සහ නිවැරදි කිරීම් සිදුකර 2024-02-19 15:00:01 සිට ලැබෙන වාර්තා අනුව ගිණුම් කටයුතු සිදු කරන ලෙසත් අද දින ගිණුම් e-Counter දත්ත රහිතව සකස් කරන ලෙසත් වැඩි දුරටත් දන්වමි.

රාජිත කේ රණසිංහ
නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)
Published on 2024-02-20

..... Most Commonly Identified Computer Issues and Solutions Click here.....
..... සිංහල..... ..... தமிழ்.....


How To Access Philatelic Module - Click here to view user manual